Błogosławiony Pier Giorgio Frassati

Bł. Pier Giorgio (czyli po polsku: Piotr Jerzy) Frassati urodził się w Turynie w Wielką Sobotę, 6 kwietnia 1901 roku. Jego rodzice byli ludźmi bardzo zamożnymi. Frassati to młody Włoch, który nie był bynajmniej uosobieniem doskonałości – miał kłopoty z nauką, palił fajkę i cygara. Jako zdrowy, wysportowany (czynnie uprawiał alpinizm, świetnie pływał, jeździł na rowerze, nartach i konno), przystojny student politechniki, był szczerze lubiany przez kolegów i koleżanki, których porywał na górskie wspinaczki w pobliskich Alpach, ale również do udziału w nabożeństwach kościelnych, procesjach i adoracjach. Bardzo lubił góry, jak sam twierdził, tam oddychał świeżym powietrzem i podziwiał wielkość Stwórcy.

Od młodzieńczych lat Giorgio należał do różnych stowarzyszeń. Był członkiem Apostolstwa Modlitwy, mając siedemnaście lat zapisał się do Konferencji św. Wincentego a Paulo. Praca w niej polegała na systematycznej pomocy najuboższym. Trzeba podkreślić, że ten młody człowiek od dziecka wykazywał wrażliwość na ludzką nędzę. Oddawał biedakom swoje oszczędności, zatrzymywał ich, by dać im coś do jedzenia. Mały chłopiec potrafił kobiecie z bosym dzieckiem na ręku dać swoje buciki i pończochy. Teraz więc, jako młodzieniec, obładowany paczkami z żywnością i lekarstwami, co tydzień wędrował do najbiedniejszych dzielnic Turynu, by ich mieszkańcom nieść pomoc. Jednak dawał nie tylko najpotrzebniejsze produkty, lecz także swój uśmiech, radę, zainteresowanie. Wiele osób dziwiło się, że ten przystojny chłopiec z bogatej rodziny zajmuje się taką działalnością, on zaś odpowiadał im: „Jezus przychodzi do mnie w Komunii św. każdego dnia, a ja odwdzięczam Mu się za to w dostępny mi, skromny sposób odwiedzając Jego biedaków.”

Opieka nad ubogimi była jakby głównym polem działalności Błogosławionego, ale nie jedynym. O sprawiedliwość społeczną walczył on również na płaszczyźnie politycznej. Jako student Politechniki Królewskiej w Turynie wstąpił do Włoskiej Partii Ludowej. Należał również do Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich ( FUCI ) oraz Włoskiej Młodzieży Katolickiej ( GCI ). Brał udział w wielu manifestacjach religijnych, co wówczas było narażeniem się na zniewagi ze strony komunistów, później zaś faszystów.

Przez cały ten czas Pier Giorgio pogłębiał swoją wiarę poprzez czytanie pism Ojców Kościoła. Szczególnie ukochał Listy św. Pawła. Jego „Hymn o miłości” nosił zawsze przy sobie. Bardzo chciał zostać misjonarzem, lecz przeszkodził temu zamiarowi gwałtowny opór ze strony matki.

28 maja 1922 r. wstąpił do III Zakonu św. Dominika (zakon świecki), przyjmując imię Girolamo (Hieronim) W 1924 r. założył z przyjaciółmi nieformalne „Stowarzyszenie Ciemnych Typów” , którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki.

Modlitwa była nieodłączną częścią dnia Pier Giorgia. Rano wymykał się na Mszę świętą, codziennie odmawiał różaniec. Uczestniczył też często w nocnych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Traktował je w dość ciekawy, charakterystyczny dla siebie sposób. Twierdził, że jeżeli nad dawnymi królami czuwały zawsze nocne straże, to Chrystus jako Król królów tym bardziej powinien mieć swoich strażników.

W latach 1920-22 ojciec Piotra Jerzego był ambasadorem w Berlinie. W tym czasie Frassati często bywał w Niemczech i nawiązał kontakt z wieloma tamtejszymi katolikami, m. in. przyjaźnił się z późniejszym znanym teologiem – Karlem Rahnerem. Żywo interesował się problemami górników i po ukończeniu studiów (Wydział Górniczy), chciał dzielić ich twarde życie: „[…] Będę inżynierem górnikiem, aby jeszcze więcej służyć Chrystusowi […]”.

Frassati miał młodszą siostrę Lucianę, poprzez którą losy związały rodzinę Frassatich z Polską. Luciana wyszła za mąż za młodego polskiego dyplomatę – Jana Gawrońskiego. Właśnie Luciana Frassati-Gawrońska przyczyniła się do popularyzacji wiedzy o swoim bracie pisząc książki tłumaczonych na wiele języków, w tym także na język polski.

Bł. Piotr Jerzy Frassati umiarł w sobotę 4 lipca 1925 r., w wieku 24 lat na chorobę Heinemedina, zaraził się nią od biednych, którym pomagał. Wyruszył w drogę: „[…] do naszej prawdziwej ojczyzny, by śpiewać na chwałę Boga”.(P. G. F.) Przykład życia bł. Pier Giorgia Frassatiego pokazuje, że może być świętość roześmiana, żyjąca pełnią sił, które ofiarowuje potrzebującym. Ten młody człowiek był dokładnie taki sam, jak jego rówieśnicy. Niczym się od nich nie różnił. Jednakże jego życie przepełnione było obecnością Boga. Frassati zdawał sobie sprawę ze swoich wad i niedociągnięć, których nikt przecież nie jest pozbawiony. Wydał im jednak walkę, którą wygrał – w końcu był sportowcem. Nieustannie wspinał się w górę, dążył do osiągnięcia szczytu i ten szczyt został mu dany. Pokazał, jak przeżyć młodość z całym jej bogactwem i pięknem.

Ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II 20 maja 1990 roku. Patron młodzieży i studentów oraz ludzi gór.

Regulamin MSA

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY ANIMATORA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu Młodzieżowej Szkoły Animatora, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie, Pl. Katedralny 1/1, 33-100 Tarnów zwany dalej organizatorem.

1.2. Szkolenia są organizowane według programu i na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie, umieszczonym na stronie internetowej organizatora: www.tarnow.ksm.org.pl oraz www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl.

1.3.Celem Młodzieżowej Szkoły Animatora jest wyszkolenie liderów chcących rozwijać swoje umiejętności i lepiej działać na rzecz swojej organizacji oraz społeczności lokalnej. MSA to cykl spotkań (5 weekendowych zjazdów) dla animatorów, liderów, wolontariuszy organizacji, ruchów i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie diecezji tarnowskiej.

1.4. Udział w szkoleniu jest dobrowolny.

1.5. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

1.6. Zajęcia odbywają się wyjazdowo.

1.7. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać w następujący sposób:

a)      poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: biuro@tarnow.ksm.org.pl

b)      telefonicznie na numer: (0-14) 621-32-18 [1]

c)      osobiście w biurze KSM DT [1]

najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowo uczestnik każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo lub rezygnację ze szkolenia najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik może zostać obciążony kosztami uczestnictwa. Po upływie terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne po uzgodnieniu z organizatorem.

1.8.Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

§ 2. Odpłatność

2.1. Opłata za każde szkolenie ustalana jest odrębnie i zamieszczona w ofercie.

2.2. Opłata za szkolenie obejmuje usługi wymienione w ofercie. (§ 3, pkt.3.3)

2.3. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przy zakwaterowaniu.

 

 

§ 3. Szkolenie

3.1. Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia jest podane w ofercie szkolenia na stronie internetowej organizatora www.tarnow.ksm.org.pl lub www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl .

3.2. Na szkolenie uczestnik poniżej 18 roku życia dostarcza pisemną zgodą rodzica.

3.3. W ramach opłaty uczestnik szkolenia ma zagwarantowane: zakwaterowanie, posiłki, opiekę oraz materiały szkoleniowe.

3.4. Szkolenia prowadzone są przez liderów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz zaproszonych gości specjalizujących się w danej dziedzinie.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: harmonogramu zajęć, terminu szkolenia, prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu zajęć, liczby godzin oraz opłaty za szkolenie. Informację o zmianie organizator zobowiązuje się zamieścić zarówno na stronie internetowej jak i wysłać wiadomość do zarejestrowanych uczestników na wskazane przez nich w formularzu adresy e-mail.

3.6. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat ukończenia szkolenia. Otrzymuje go uczestnik, który wziął udział we wszystkich zajęciach przeprowadzonych w ramach szkolenia (5 paneli). Certyfikat potwierdza również przynależność do Wspólnoty Liderów Młodzieżowej Szkoły Animatora.

 

 

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika

4.1. Prawa

a)      Uczestnik ma prawo do znajomości swoich praw.

b)      Uczestnik ma prawo do wyrażania swojej opinii dotyczącej szkolenia na przygotowanych przez organizatora formularzach. Opinia powinna być zgodna
z zasadą o poszanowaniu godności osobistej.

c)       Uczestnik ma prawo znać kryteria oceniania i standardy egzaminacyjne.

d)      Uczestnik ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny zadań i egzaminów.

e)      Uczestnik ma prawo do poprawienia oceny.

f)       Uczestnik ma prawo do zadawania pytań prowadzącym w przypadku niezrozumienia tematu i treści zajęć.

g)      Uczestnik ma prawo wglądu do regulaminu.

4.2. Obowiązki

a)      Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie.

b)      Uczestnik ma obowiązek brać pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie.

c)      Uczestnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach i nie spóźniać się.

d)     Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć.

e)      Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, stosowania przemocy.

f)       Uczestnik ma obowiązek dbać o ład i porządek w ośrodku oraz mienie własne i innych. Za wyrządzone szkody odpowiada uczestnik.

g)      Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać prowadzącym wszystkie uszkodzenia sprzętu itp.

h)      Uczestnik ma obowiązek okazywać szacunek prowadzącym i innym uczestnikom szkolenia.

i)        Uczestnik ma obowiązek być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie.

j)        Uczestnik nie może bez wiedzy prowadzącego opuścić ośrodka.

k)      Uczestnik ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej i używania obuwia zamiennego na terenie ośrodka.

l)        Uczestnik ma obowiązek informowania o złym samopoczuciu i stanie zdrowia.

m)    Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

n)      Uczestnik ma obowiązek zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia.

o)      Uczestnika ma obowiązek godnego reprezentowania postaw dobrego chrześcijanina i animatora.

p)      Uczestnik ma wykazywać się postawą gotowości do służenia, ewangelizacji oraz pozytywnego wpływu na środowisko.

 

 

§ 5. Prawa i obowiązki  Organizatora

5.1.Prawa

a)      Organizator ma prawo do wyboru form organizacyjnych i metod pracy.

b)      Organizator ma prawo do ustalania zasad pracy domowej i egzaminu oraz zasad ich oceny.

c)      Organizator ma prawo do decydowania o możliwości i terminie poprawienia przez uczestnika oceny.

 

5.2. Obowiązki

a)      Organizator ma obowiązek dbać o dobro podległych sobie osób oraz o rzetelną
i sprawiedliwą ocenę ich osiągnięć.

b)      Organizator ma obowiązek maksymalnie ułatwić uczestnikom dotarcie do istoty tematu zajęć i motywować ich aktywność w osiąganiu wiedzy.

c)      Organizator ma obowiązek przygotowania niezbędnych środków dydaktycznych oraz zapewnienia bezpiecznego ich używania.

d)     Organizator ma obowiązek zapewnić właściwe warunki do swobodnej pracy uczestnika.

 

 

§ 6. Odpowiedzialność

6.1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

6.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestnika lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem przez uczestnika informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

6.3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

6.4       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste, przedmioty wartościowe przywiezione przez uczestników szkolenia.

 

 

§ 7. Kary

7.1.Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolenia Uczestnik może zostać ukarany:

a)      upomnieniem ustnym prowadzącego

b)     upomnieniem ustnym skierowanym do księdza opiekuna

c)      wykluczeniem uczestnika ze szkolenia

7.2. Kara nie może naruszać godności osobistej uczestnika.

7.3. O zastosowaniu wobec uczestnika regulaminowej kary wykluczenia ze szkolenia organizator powiadamia księdza proboszcza.

7.4. Uczestnik ma prawo odwołania się od udzielonej kary do Zarządu KSM DT w Tarnowie w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na w/w. stronach internetowych.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.

 


[1] Wymagany formularz zgłoszeniowy – dostępny na stronie internetowej organizatora